Udsættelse af årsmøde 2021

Kære Alle 

Vi bliver nødt til at udsætte årsmødet 2021 i DRKS.  

Vi kan ikke forvente at det allerede den 21. maj vil være muligt at samlet mere end 100 mennesker til møde.

Vi aflyser allerede nu så man kan planlægge sin tid. Vi vender tilbage med en ny dato  – forventet årsmøde og generalforsamling i efteråret 21 

På bestyrelsens vegne

Michael Nielsen

Aflysning af DRKS årsmødet 2020

Vi bliver desværre nødt til at aflyse/udsætte DRKS’s årsmøde 2020. Bestyrelsen fortsætter som en “forretnings”- bestyrelse frem til et forhåbentligt årsmøde/generalforsamling i maj 2021.

Kursus i degenerativ rygkirurgi

Silkeborg Rygcenter har planlagt to en-dag-kurser om degenerativ rygkirurgi.

Basiskurset vil indholdet en teoretisk gennemgang af frakturer behandling (sammen med  casebaseret praktisk træning i billeddiagnostik)  og degenerative ryglidelser efterfulgt af hands-on øvelser  med RealSpine simulator og instrumentering med sawbone. Målgruppen er 1. år kursister  og introduktionslæger i ortopædkirurgi og neurokirurgi. 

Det avancerede kursus vil  inkludere casebaseret teoretisk gennemgang af degenerative rygpatologier  og kirurgisk træning med RealSpine simulator  og introduktion til rygkirurgi med mikroskop. Målgruppen er 3. årskursister og specialister i ortopædkirurgi og neurokirurgi. ( 18 pladser ialt, op til 3 deltagere per mikroskop).

For yderligere information og tilmelding, se:

https://www.spineeducationcenter.com/

Referat bestyrelsesmøde i DRKS 14.12. 2018

 

Referat bestyrelsesmøde i DRKS 14.12. 2018.

 

Tilstede: Michael Nielsen (MN), Rachid Bech-Azeddine RBA), Mikkel Andersen (MA), Mikkel Mylius Rasmussen (MMR).

Referent: Karen Højmark(KHH)

Ad 2.

Referat fra 7.9.2018 blev godkendt.

Ad 3.

MH orienterede om forskelligt indkommet materiale. Bl.a høringsoplæg om datastøtte center, der planlægges oprettet i regionerne.

 

Ad 4.

KHH orienterede om DaneSpine online implementeringen går planmæssigt. Der har været lidt problemer med dataudtrækkene, men det er løst. On-line processen fortsætter som planlagt. MYR er næsten færdig med forslag til,hvordan thoracal prolaps modul kan opbygges i DaneSpine. Dette tages op på DaneSpine styregruppemøde, når forslaget er helt klart.

 

Ad 5.

MA orienterede om Vertebroplastik NKR. Det har været et stort arbejde at sammensætte og få accept fra folk til at deltage i de forskellige grupper, men projektleder Marianne Lorenzen har nu fået alle i tale og fået planlagt forløbet. Både projektleder, fagkonsulent, metodekonsulent, søgespecialist referencegruppe og arbejdsgruppe er bemandet. Første møde finder sted 18.2.19.

Ad 6.

RBA orienterede om Eurospine/EuSSAB. Der arbejdes på at ensrette den rygkirurgiske uddannelse. Der er i Eurospine regi diplomkurser og der arbejdes på i EuSSAB regi at diverse rygkirurgiske kurser kan akkrediteres.

Man arbejder med muligheden for at enkelte landes kurser kan certificeres, der kunne eventuelt laves et samlet skandinavisk kursus.

En mulighed er også at akkrediterer nogle fellowships, så der kan finde udveksling sted. Silkeborg barsler med en 2 årig subspeciale uddannelse, der måske svarer lidt til et 2 årigt fellowship. Enighed om nødvendigheden af specialiseret rygkirurgisk uddannelse, så det vil være godt at have fokus på i DRKS regi, hvorfor emnet tages op på årsmødet i maj 19.

 

Ad 7

Årsmødet: Guestspeekers er næsten på plads.

Mikkel Mylius Rasmussen: Degenerativ skoliose – minimal invasiv teknik

Michael Rud Lassen: Degenerativ skoliose – få segmenter.

Martin Gehrchen: MH spørger Martin Gehrchen om større rekonstruktiv kirurgi.

Rikke Roussing: Vertebroplastik

MN laver udkast til program:

abstrakt deadline 1. april 19.

DaneSpine parallelsession bliver om formiddagen. Samme koncept som sidst, at hver matrikel kan tage en til to DaneSpinepersonale med. DRKS giver frokost til de der ønsker det. KHH sørger for planlægningen og tager imod tilmeldinger.

Generalforsamlings bliver før frokost.

Camilla Gantzhorn Middelfart, sørger for kontakt til udstillere, opsætning og udsendelse af program, samt uploader ting til hjemmesiden.

 

Ad 8.

På årsmødet vil være forslag om vedtægtsændringer bl.a. angående generalforsamlings tidspunkt på året og valg af bestyrelsesmedlemmer. MN indkalder rettidigt og præciserer ændringerne for medlemmerne.

 

Ad 9.

Diskussion om det hensigtsmæssige i at have en offentlig medlemsliste liggende på hjemmesiden: Listen er slettet. Må slet ikke være der efter den nye persondataforordning.

KHH har haft kontakt til ENLI mhp mulighed for at DRKS kan modtage donationer til aflønning af en akademisk medarbejder, dette er ikke muligt i forhold til de etiske regler.

Økonomi: RBA informerede om økonomi. DRKS er nu oprettet på VIRK.dk og kan dermed sende elektroniske fakturaer, som er et krav fra de offentlige matrikler. Håber nu at kunne inddrive restbeløbet på DaneSpine udgifterne i forbindelse med hosting af databasen. På næste styregruppemøde i DaneSpine kommer et punkt om inddrivelse på dagsordenen.

 

Næste møde den torsdag d. 23. maj 2019.

Referent: Karen Højmark

Abstract til DRKS årsmødet – deadline 12. april

Abstract til årsmødet bedes sendt til undertegnede inden d. 12. april 2019:

Mikkel Mylius Rasmussen, mikkrasm@rm.dk

Program for DRKS årsmøde 24. maj 2019

Dansk Rygkirurgisk Selskabs årsmøde
24. maj 2019

Location:

IBC Innovationsfabrikken

Birkemosevej 1

6000 Kolding

 

Registration at Rachid: rachid@dadlnet.dk

 

Deadline for peer reviewed abstracts er 12 april 2019 – abstracts sendes til Mikkel Mylius : mikkrasm@rm.dk

 

Der bliver arrangeret samtidig kursus for sekretærer i Danespine og elektronisk registrering: Kursus i DaneSpine præsentations værktøj og status på elektronisk DaneSpine. Forventet 1-2 sekretærer pr klinik. Seneste tilmelding til Karen d. 1.05-2019 på karen.hoejmark.hansen@rsyd.dk

 

08.30-09.30 Breakfast/Exhibition

 

09.30-09.40 Welcome

Michael Nielsen

 

09.40-10.50

 

 

 

 

 

 

10:50 – 11:20

 

11.20 – 12.20

Mini- symposium

Surgical treatment of degenerative scoliosis:

Mikkel Mylius (Aarhus)

Michael Rud Lassen (Køge)

Martin Gerchen (RH)

 

 

Exhibition /coffee

 

 General assembly

   
12.20-13.20

 

13.20-14.00

 

14.00-14.30

 

14.30-14.40

Lunch & Exhibition

 

Free Papers – short presentations 5 min + 2 min discussion ! ( 5 stk )

 

Vertebroplastik – status (Rikke Rousing)

 

Danespine – status og fremtid (Karen Højmark)

14.40- 15:00

 

15.00 -15.20

Coffee/cake & Exhibition

 

Fase 4 uddannelse (Søren Fruensgaard )

Propose (prognostisk støtte værktøj) (Søren Fruensgaard/Casper Pedersen)

 

15.20-15.30

15.30-16.00

 

EuSSAB / Eurospine – (Rachid Bech-Azeddine)

Free Papers Short presentations of 5 min. + 2 min. discussion (5 stk.)

 

16.00-16.10

 

 

Closure of the annual meeting

 

 

NB: Lectures and slides are presented in Danish or English..

 

_________________________________________________________________________

 

 

GENERALFORSAMLING DRKS – DANSK RYGKIRURGISK SELSKAB

 

 1. Valg af dirigent
 2. Godkendelse af referat fra forrige generalforsamling
 3. Formandsberetning
 4. Vedtægtsændringer – se nedenfor
 5. Regnskab
 6. Valg af revisor og revisor suppleant
 7. Redegørelse for budget
 8. Fastsættelse af kontingent
 9. Beretning fra udvalg
 10. – Danespine (Mikkel Ø. Andersen)
 11. Inkomne forslag fra medlemmer
 12. Valg til bestyrelsen
 13. Valg til udvalg
 14. Eventuelt.

 

 

Ad pkt. 4:

 

 • 3   Selskabets nationale virke sker i et nært samarbejde med de øvrige rygkirurgiske fagområder repræsenteret ved Dansk Ortopædisk Selskab (DOS) og Dansk Neurokirurgisk Selskab (DNKS). – ændres til “…… (DNKS) og EuSSAB / Eurospine “
 • 5 Stk.2 “Generalforsamlingen afholdes 1 gang årligt i september eller oktober” – ændres til           “generalforsamlingen afholdes 1 gang årligt”.
 • 7 Stk 1 linje 7: Bestyrelsens formand vælges af generalforsamlingen, hvorefter de øvrige medlemmer af bestyrelsen og 2 suppleanter vælges.   Ændres til : “…..1 suppleant vælges”
 • 7 Stk 1 Linje 11: “Et valg til bestyrelsen gælder for 2 år, genvalg kan finde sted”   – ændres til “Et valg til bestyrelsen gælder for 2 år og genvalg 1 eller flere gange kan finde sted hvis andre egnede kandidater ikke kan findes”

Referat fra bestyrelsesmøde 7. september 2018

Referat fra bestyrelsesmøde d. 7. september 2018 er nu lagt ud på hjemmesiden

Læs det her…..

Årsmøde DRKS 2019

Sæt kryds i kalenderen

Næste årsmøde i 2019 er planlagt til fredag d. 24. maj 2019.
Tryk her for program

Dansk Laryngologisk Selskabs årsmøde 25.-26. januar 2019. Emne: Recurrensparese.

To internationale invited speakers:
Dr. Marcus Hess fra Hamborg, der er en meget anset laryngolog og foredragsholder, som vil fortæller om aktuelle behandlingsmuligheder af recurrens parese samt
Dr. Kate Heathcote, Poole Hospital, England som fortæller om sine erfaringer med reinnervation ved n. laryngeus recurrens paralyse.