DRKS årsmøde 29. oktober 2021 – med PROGRAM

Så er der kommet en dato for DRKS årsmøde 2021. Det kommer til at foregå Fredag den 29. oktober på Innovationsfabrikken i Kolding.

          Preliminary Program

The Annual Meeting, Friday the 29. October 2021

IBC Innovationsfabrikken

Birkemosevej 1 ,6000 Kolding

Registration at rachid@dadlnet.dk

Agenda:

08:30 – 09:25                               Breakfast/exhibition

09:25 – 09:30                               Welcome (Chair of DRKS, Michael Nielsen)

09.30 – 10:00                               Free Papers – short presentations (3 stk. ca 6 min + 2 min discussion)

10:00 –10:15                                Professor tiltrædelses forelæsning Mikkel Østerheden Andersen                ”Systematisk dataregistrering”.

10:15 –10:45                                Exhibition/coffee

10:45 – 12:00                               General assembly

12:00 – 13:00                               Lunch & Exhibition

13:00 –14:15                                Surgical treatment of backpain

 • Professor Carsten Bjarkam, Neurosurgical Dpt, University Hospital of Aalborg
 • Thomas Kjær, Senior consultant DMSc CEO aCure Private Hospital

14:15 – 14:45                               Exhibition/coffee

14:45 –15:30                                Best paper presentation (5 stk. ca 6 min + 2 min discussion)

15:30 – 16:00                               Best paper awards and finishing statements.

Referat bestyrelsesmøde i DRKS 14.12. 2018

 

Referat bestyrelsesmøde i DRKS 14.12. 2018.

 

Tilstede: Michael Nielsen (MN), Rachid Bech-Azeddine RBA), Mikkel Andersen (MA), Mikkel Mylius Rasmussen (MMR).

Referent: Karen Højmark(KHH)

Ad 2.

Referat fra 7.9.2018 blev godkendt.

Ad 3.

MH orienterede om forskelligt indkommet materiale. Bl.a høringsoplæg om datastøtte center, der planlægges oprettet i regionerne.

 

Ad 4.

KHH orienterede om DaneSpine online implementeringen går planmæssigt. Der har været lidt problemer med dataudtrækkene, men det er løst. On-line processen fortsætter som planlagt. MYR er næsten færdig med forslag til,hvordan thoracal prolaps modul kan opbygges i DaneSpine. Dette tages op på DaneSpine styregruppemøde, når forslaget er helt klart.

 

Ad 5.

MA orienterede om Vertebroplastik NKR. Det har været et stort arbejde at sammensætte og få accept fra folk til at deltage i de forskellige grupper, men projektleder Marianne Lorenzen har nu fået alle i tale og fået planlagt forløbet. Både projektleder, fagkonsulent, metodekonsulent, søgespecialist referencegruppe og arbejdsgruppe er bemandet. Første møde finder sted 18.2.19.

Ad 6.

RBA orienterede om Eurospine/EuSSAB. Der arbejdes på at ensrette den rygkirurgiske uddannelse. Der er i Eurospine regi diplomkurser og der arbejdes på i EuSSAB regi at diverse rygkirurgiske kurser kan akkrediteres.

Man arbejder med muligheden for at enkelte landes kurser kan certificeres, der kunne eventuelt laves et samlet skandinavisk kursus.

En mulighed er også at akkrediterer nogle fellowships, så der kan finde udveksling sted. Silkeborg barsler med en 2 årig subspeciale uddannelse, der måske svarer lidt til et 2 årigt fellowship. Enighed om nødvendigheden af specialiseret rygkirurgisk uddannelse, så det vil være godt at have fokus på i DRKS regi, hvorfor emnet tages op på årsmødet i maj 19.

 

Ad 7

Årsmødet: Guestspeekers er næsten på plads.

Mikkel Mylius Rasmussen: Degenerativ skoliose – minimal invasiv teknik

Michael Rud Lassen: Degenerativ skoliose – få segmenter.

Martin Gehrchen: MH spørger Martin Gehrchen om større rekonstruktiv kirurgi.

Rikke Roussing: Vertebroplastik

MN laver udkast til program:

abstrakt deadline 1. april 19.

DaneSpine parallelsession bliver om formiddagen. Samme koncept som sidst, at hver matrikel kan tage en til to DaneSpinepersonale med. DRKS giver frokost til de der ønsker det. KHH sørger for planlægningen og tager imod tilmeldinger.

Generalforsamlings bliver før frokost.

Camilla Gantzhorn Middelfart, sørger for kontakt til udstillere, opsætning og udsendelse af program, samt uploader ting til hjemmesiden.

 

Ad 8.

På årsmødet vil være forslag om vedtægtsændringer bl.a. angående generalforsamlings tidspunkt på året og valg af bestyrelsesmedlemmer. MN indkalder rettidigt og præciserer ændringerne for medlemmerne.

 

Ad 9.

Diskussion om det hensigtsmæssige i at have en offentlig medlemsliste liggende på hjemmesiden: Listen er slettet. Må slet ikke være der efter den nye persondataforordning.

KHH har haft kontakt til ENLI mhp mulighed for at DRKS kan modtage donationer til aflønning af en akademisk medarbejder, dette er ikke muligt i forhold til de etiske regler.

Økonomi: RBA informerede om økonomi. DRKS er nu oprettet på VIRK.dk og kan dermed sende elektroniske fakturaer, som er et krav fra de offentlige matrikler. Håber nu at kunne inddrive restbeløbet på DaneSpine udgifterne i forbindelse med hosting af databasen. På næste styregruppemøde i DaneSpine kommer et punkt om inddrivelse på dagsordenen.

 

Næste møde den torsdag d. 23. maj 2019.

Referent: Karen Højmark

Program for DRKS årsmøde 24. maj 2019

Dansk Rygkirurgisk Selskabs årsmøde
24. maj 2019

Location:

IBC Innovationsfabrikken

Birkemosevej 1

6000 Kolding

 

Registration at Rachid: rachid@dadlnet.dk

 

Deadline for peer reviewed abstracts er 12 april 2019 – abstracts sendes til Mikkel Mylius : mikkrasm@rm.dk

 

Der bliver arrangeret samtidig kursus for sekretærer i Danespine og elektronisk registrering: Kursus i DaneSpine præsentations værktøj og status på elektronisk DaneSpine. Forventet 1-2 sekretærer pr klinik. Seneste tilmelding til Karen d. 1.05-2019 på karen.hoejmark.hansen@rsyd.dk

 

08.30-09.30 Breakfast/Exhibition

 

09.30-09.40 Welcome

Michael Nielsen

 

09.40-10.50

 

 

 

 

 

 

10:50 – 11:20

 

11.20 – 12.20

Mini- symposium

Surgical treatment of degenerative scoliosis:

Mikkel Mylius (Aarhus)

Michael Rud Lassen (Køge)

Martin Gerchen (RH)

 

 

Exhibition /coffee

 

 General assembly

   
12.20-13.20

 

13.20-14.00

 

14.00-14.30

 

14.30-14.40

Lunch & Exhibition

 

Free Papers – short presentations 5 min + 2 min discussion ! ( 5 stk )

 

Vertebroplastik – status (Rikke Rousing)

 

Danespine – status og fremtid (Karen Højmark)

14.40- 15:00

 

15.00 -15.20

Coffee/cake & Exhibition

 

Fase 4 uddannelse (Søren Fruensgaard )

Propose (prognostisk støtte værktøj) (Søren Fruensgaard/Casper Pedersen)

 

15.20-15.30

15.30-16.00

 

EuSSAB / Eurospine – (Rachid Bech-Azeddine)

Free Papers Short presentations of 5 min. + 2 min. discussion (5 stk.)

 

16.00-16.10

 

 

Closure of the annual meeting

 

 

NB: Lectures and slides are presented in Danish or English..

 

_________________________________________________________________________

 

 

GENERALFORSAMLING DRKS – DANSK RYGKIRURGISK SELSKAB

 

 1. Valg af dirigent
 2. Godkendelse af referat fra forrige generalforsamling
 3. Formandsberetning
 4. Vedtægtsændringer – se nedenfor
 5. Regnskab
 6. Valg af revisor og revisor suppleant
 7. Redegørelse for budget
 8. Fastsættelse af kontingent
 9. Beretning fra udvalg
 10. – Danespine (Mikkel Ø. Andersen)
 11. Inkomne forslag fra medlemmer
 12. Valg til bestyrelsen
 13. Valg til udvalg
 14. Eventuelt.

 

 

Ad pkt. 4:

 

 • 3   Selskabets nationale virke sker i et nært samarbejde med de øvrige rygkirurgiske fagområder repræsenteret ved Dansk Ortopædisk Selskab (DOS) og Dansk Neurokirurgisk Selskab (DNKS). – ændres til “…… (DNKS) og EuSSAB / Eurospine “
 • 5 Stk.2 “Generalforsamlingen afholdes 1 gang årligt i september eller oktober” – ændres til           “generalforsamlingen afholdes 1 gang årligt”.
 • 7 Stk 1 linje 7: Bestyrelsens formand vælges af generalforsamlingen, hvorefter de øvrige medlemmer af bestyrelsen og 2 suppleanter vælges.   Ændres til : “…..1 suppleant vælges”
 • 7 Stk 1 Linje 11: “Et valg til bestyrelsen gælder for 2 år, genvalg kan finde sted”   – ændres til “Et valg til bestyrelsen gælder for 2 år og genvalg 1 eller flere gange kan finde sted hvis andre egnede kandidater ikke kan findes”

Referat fra bestyrelsesmøde 7. september 2018

Referat fra bestyrelsesmøde d. 7. september 2018 er nu lagt ud på hjemmesiden

Læs det her…..

Årsmøde DRKS 2019

Sæt kryds i kalenderen

Næste årsmøde i 2019 er planlagt til fredag d. 24. maj 2019.
Tryk her for program

Dansk Laryngologisk Selskabs årsmøde 25.-26. januar 2019. Emne: Recurrensparese.

To internationale invited speakers:
Dr. Marcus Hess fra Hamborg, der er en meget anset laryngolog og foredragsholder, som vil fortæller om aktuelle behandlingsmuligheder af recurrens parese samt
Dr. Kate Heathcote, Poole Hospital, England som fortæller om sine erfaringer med reinnervation ved n. laryngeus recurrens paralyse.

Godkendte Abstracts Årsmøde 2018

PTH injection (Prospective, randomized double-blind placebo-controlled clinical trial.) ved Anette Bennedsgaard Jespersen

Increasing Reoperation Rates and Inferior Outcome with Prolonged Symptom Duration in Lumbar Disc Herniation Surgery ved Christian C Stottrup

Can the Hospital Anxiety and Depression Scale predict outcomes after lumbar spine surgery? ved Anette Bennedsgaard Jespersen

Vertebral osteomyelitis: A mortality analysis comparing surgical and conservative management ved Spogmai Zadran

Is Modic changes related to long term disability? ved Udby PM,

Vertebroplasty or kyphoplasty as palliative treatment for cancer-related vertebral compression fractures: a systematic review (Spine) ved Simon Thorbjørn Sørensen

Minimal Invasive Spine Surgery – Safety and efficacy – A retrospective, single-center observational study in 150 patients. Ved Perez-Contreras K,

 

REFERAT AF RYGKIRURGISK SELSKABS GENERALFORSAMLING d 19/5 2017

Pkt. 1.
Dorte Clemmensen bød velkommen og blev valgt til dirigent. Generalforsamlingen er rettidigt indkaldt. Der har generelt været tilfredshed med årsmødet 2017, hvor vi kunne byde velkommen til flere nye læger og et passende fremmøde i nye spændende omgivelser, der generelt blev taget godt imod. Jeg talte med industrien ved mødets afslutning og flere ytrede desværre utilfredshed med interessen for deres stande, at vi glemte at komme forbi men opholdt os i cafeteriet og i det store rum. Vi vil næste år forsøge at integrere industrien bedre i mødes, så de forhåbentligt fortsætter med at støtte op om os.
Pkt. 2.
Referat fra møde 2016 blev godkendt uden kommentarer.
Pkt. 3.
Formandens beretning:
Der er blevet afholdt tre møder i løbet af året, hvor bestyrelsen konstituerede sig på 1. møde.
Der var enighed om at flytte årsmødet fra Middelfart til innovationsfabrikken, der vil give bedre plads og en besparelse på 30-40.000 kr.
Bestyrelsen vil fortsat stille underskudsgaranti for konvertering af DaneSpine over til elektronisk platform, der er hidtil brugt 80.000 kr., på dette, beløbet forsøges tilbagebetalt til DRKS via fondsansøgninger.
Det blev vedtaget at DRKS ikke officielt deltager ved Folkemødet på Bornholm i år.
Vi vil i samarbejde med svensk og norsk rygkirurgisk foreninger forsøge at samle alle 3 foreninger i et fælles årsmøde en af de kommende år, der er stor interesse for dette i Sverige.
Pkt. 4.
Gennemgang af regnskabet for 2016 ved Rachid. Regnskabet blev vedtaget uden kommentarer. Gennemgang af budget for 2017 ved Rachid:
Uændret kontingent.
Likviditeten skønnes uændret det kommende år
Pkt. 5.
Beretninger fra udvalg ved Mikkel Andersen. Der er generel interesse for øget synlighed og debatindlæg via
DRKS bla. via folkemødet Bornholm. Styregrupe og brugergrupe for Danespine fungerer og fortsætter
uændret.

Pkt. 6.
Rettidige indkomne forslag fra medlemmer:
Det blev vedtaget at Dansk Rygkirurgiske Selskab skal være medlem af EUSSAB, dette er gratis og ændrer ikke kontingentet. http://www.eurospine.org/eussabmembers.htm

9. Nyvalg til DRKS’s Bestyrelsen
Formand Michael Nielsen
Næstformand Mikkel Andersen
Sekretær Dorte Clemmensen
Kasserer Rachid Bech-Azeddine
Suppleant Jon Kaspersen
Pkt. 7.
Evt:
Thomas Kjær opfordrer til at vi alle udviser forsigtighed, hvis vi omtaler andres resultater i negative vendinger overfor patienterne og i stedet holder os til den evidens der foreligger. Uvidenskabelig kritik af kollegers arbejde kan medføre meget frustrerede pt. og evt. unødige patientklager. Dorte Clemmensen opfordrer til, at hvis man bliver mødt af en sådan kritik fra en pt. at kirurgen så kontakter den kritiserende kollega direkte, så fagligheden kan diskuteres og vi kan lære af hinanden.

På bestyrelsens vegne,
Dorte Clemmensen, afgående formand.