REFERAT AF RYGKIRURGISK SELSKABS GENERALFORSAMLING d 19/5 2017

Pkt. 1.
Dorte Clemmensen bød velkommen og blev valgt til dirigent. Generalforsamlingen er rettidigt indkaldt. Der har generelt været tilfredshed med årsmødet 2017, hvor vi kunne byde velkommen til flere nye læger og et passende fremmøde i nye spændende omgivelser, der generelt blev taget godt imod. Jeg talte med industrien ved mødets afslutning og flere ytrede desværre utilfredshed med interessen for deres stande, at vi glemte at komme forbi men opholdt os i cafeteriet og i det store rum. Vi vil næste år forsøge at integrere industrien bedre i mødes, så de forhåbentligt fortsætter med at støtte op om os.
Pkt. 2.
Referat fra møde 2016 blev godkendt uden kommentarer.
Pkt. 3.
Formandens beretning:
Der er blevet afholdt tre møder i løbet af året, hvor bestyrelsen konstituerede sig på 1. møde.
Der var enighed om at flytte årsmødet fra Middelfart til innovationsfabrikken, der vil give bedre plads og en besparelse på 30-40.000 kr.
Bestyrelsen vil fortsat stille underskudsgaranti for konvertering af DaneSpine over til elektronisk platform, der er hidtil brugt 80.000 kr., på dette, beløbet forsøges tilbagebetalt til DRKS via fondsansøgninger.
Det blev vedtaget at DRKS ikke officielt deltager ved Folkemødet på Bornholm i år.
Vi vil i samarbejde med svensk og norsk rygkirurgisk foreninger forsøge at samle alle 3 foreninger i et fælles årsmøde en af de kommende år, der er stor interesse for dette i Sverige.
Pkt. 4.
Gennemgang af regnskabet for 2016 ved Rachid. Regnskabet blev vedtaget uden kommentarer. Gennemgang af budget for 2017 ved Rachid:
Uændret kontingent.
Likviditeten skønnes uændret det kommende år
Pkt. 5.
Beretninger fra udvalg ved Mikkel Andersen. Der er generel interesse for øget synlighed og debatindlæg via
DRKS bla. via folkemødet Bornholm. Styregrupe og brugergrupe for Danespine fungerer og fortsætter
uændret.

Pkt. 6.
Rettidige indkomne forslag fra medlemmer:
Det blev vedtaget at Dansk Rygkirurgiske Selskab skal være medlem af EUSSAB, dette er gratis og ændrer ikke kontingentet. http://www.eurospine.org/eussabmembers.htm

9. Nyvalg til DRKS’s Bestyrelsen
Formand Michael Nielsen
Næstformand Mikkel Andersen
Sekretær Dorte Clemmensen
Kasserer Rachid Bech-Azeddine
Suppleant Jon Kaspersen
Pkt. 7.
Evt:
Thomas Kjær opfordrer til at vi alle udviser forsigtighed, hvis vi omtaler andres resultater i negative vendinger overfor patienterne og i stedet holder os til den evidens der foreligger. Uvidenskabelig kritik af kollegers arbejde kan medføre meget frustrerede pt. og evt. unødige patientklager. Dorte Clemmensen opfordrer til, at hvis man bliver mødt af en sådan kritik fra en pt. at kirurgen så kontakter den kritiserende kollega direkte, så fagligheden kan diskuteres og vi kan lære af hinanden.

På bestyrelsens vegne,
Dorte Clemmensen, afgående formand.