Referat bestyrelsesmøde i DRKS 14.12. 2018

 

Referat bestyrelsesmøde i DRKS 14.12. 2018.

 

Tilstede: Michael Nielsen (MN), Rachid Bech-Azeddine RBA), Mikkel Andersen (MA), Mikkel Mylius Rasmussen (MMR).

Referent: Karen Højmark(KHH)

Ad 2.

Referat fra 7.9.2018 blev godkendt.

Ad 3.

MH orienterede om forskelligt indkommet materiale. Bl.a høringsoplæg om datastøtte center, der planlægges oprettet i regionerne.

 

Ad 4.

KHH orienterede om DaneSpine online implementeringen går planmæssigt. Der har været lidt problemer med dataudtrækkene, men det er løst. On-line processen fortsætter som planlagt. MYR er næsten færdig med forslag til,hvordan thoracal prolaps modul kan opbygges i DaneSpine. Dette tages op på DaneSpine styregruppemøde, når forslaget er helt klart.

 

Ad 5.

MA orienterede om Vertebroplastik NKR. Det har været et stort arbejde at sammensætte og få accept fra folk til at deltage i de forskellige grupper, men projektleder Marianne Lorenzen har nu fået alle i tale og fået planlagt forløbet. Både projektleder, fagkonsulent, metodekonsulent, søgespecialist referencegruppe og arbejdsgruppe er bemandet. Første møde finder sted 18.2.19.

Ad 6.

RBA orienterede om Eurospine/EuSSAB. Der arbejdes på at ensrette den rygkirurgiske uddannelse. Der er i Eurospine regi diplomkurser og der arbejdes på i EuSSAB regi at diverse rygkirurgiske kurser kan akkrediteres.

Man arbejder med muligheden for at enkelte landes kurser kan certificeres, der kunne eventuelt laves et samlet skandinavisk kursus.

En mulighed er også at akkrediterer nogle fellowships, så der kan finde udveksling sted. Silkeborg barsler med en 2 årig subspeciale uddannelse, der måske svarer lidt til et 2 årigt fellowship. Enighed om nødvendigheden af specialiseret rygkirurgisk uddannelse, så det vil være godt at have fokus på i DRKS regi, hvorfor emnet tages op på årsmødet i maj 19.

 

Ad 7

Årsmødet: Guestspeekers er næsten på plads.

Mikkel Mylius Rasmussen: Degenerativ skoliose – minimal invasiv teknik

Michael Rud Lassen: Degenerativ skoliose – få segmenter.

Martin Gehrchen: MH spørger Martin Gehrchen om større rekonstruktiv kirurgi.

Rikke Roussing: Vertebroplastik

MN laver udkast til program:

abstrakt deadline 1. april 19.

DaneSpine parallelsession bliver om formiddagen. Samme koncept som sidst, at hver matrikel kan tage en til to DaneSpinepersonale med. DRKS giver frokost til de der ønsker det. KHH sørger for planlægningen og tager imod tilmeldinger.

Generalforsamlings bliver før frokost.

Camilla Gantzhorn Middelfart, sørger for kontakt til udstillere, opsætning og udsendelse af program, samt uploader ting til hjemmesiden.

 

Ad 8.

På årsmødet vil være forslag om vedtægtsændringer bl.a. angående generalforsamlings tidspunkt på året og valg af bestyrelsesmedlemmer. MN indkalder rettidigt og præciserer ændringerne for medlemmerne.

 

Ad 9.

Diskussion om det hensigtsmæssige i at have en offentlig medlemsliste liggende på hjemmesiden: Listen er slettet. Må slet ikke være der efter den nye persondataforordning.

KHH har haft kontakt til ENLI mhp mulighed for at DRKS kan modtage donationer til aflønning af en akademisk medarbejder, dette er ikke muligt i forhold til de etiske regler.

Økonomi: RBA informerede om økonomi. DRKS er nu oprettet på VIRK.dk og kan dermed sende elektroniske fakturaer, som er et krav fra de offentlige matrikler. Håber nu at kunne inddrive restbeløbet på DaneSpine udgifterne i forbindelse med hosting af databasen. På næste styregruppemøde i DaneSpine kommer et punkt om inddrivelse på dagsordenen.

 

Næste møde den torsdag d. 23. maj 2019.

Referent: Karen Højmark