Referater

DRKS bestyrelsesmøde torsdag dag 19.06.2020 KL 13:00-15:00 Middelfart Sygehus, 4 sal rum 44.

Til stede: Michael Nielsen (MN), Mikkel Andersen (MA), Rachid Bech-Azeddine (RBA), Mikkel Mylius Rasmussen (MMR), Karen Højmark (KH) (fra DaneSpinesekretariat)

Referent: MMR

1) Godkendelse af referat fra december 2019 samt frokost Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

2) Høringer og vejledninger siden sidst (se nedenfor) MN orienterede om indkomne høringssvar. Siden sidst er der ikke nogen af de indkomne der har givet anledning til kommentarer fra formanden eller selskabet.

3) DRKS-årsmøde 2020 – Hvornår (oktober, november eller) – skal vi lave et møde som vi ”plejer”? Bestyrelsen beslutter at fastholde årsmødet. Skaleres efter om industrien kan komme og er villig til at sponsorere på samme niveau. Der arbejdes med to niveauer: Mindste niveau vil være venue på offentligt hospital, eventuel et gebyr for forplejning Ved sufficient sponsorat bookes innovationsfabrikken. Tidligere forslået september måned finder bestyrelsen for tæt på. Der arbejdes i stedet med 13. eller 20. november. Programmet arbejdes der med uændret. Handlingsplan: RBA kontakter firmaer og innovationsfabrikken MMR tager kontakt til den tyske kirurg og genudsender abstractnotifikation når vi har en dato på plads. Abstract deadline 15. september Bestyrelsen forventer en tilbagemelding inden 1. juli og dermed forventes et beslutningsgrundlag til endelig afklaring ved digital kontakt i dagene efter. Bestyrelsen fastholder at invitere de Ph.d.er der siden sidst år har præsenteret deres forsvarede afhandlinger.

4) Status på bestyrelsens sammensætning fra efter årsmødet. Bestyrelsesmedlemmerne MA og MMR stiller sig til rådighed for en ny periode. MMR stiller sig til rådighed som formand. RBA ønsker ikke at fortsætte. MN overvejer sit kandidatur.

5) DaneSpine – noget nyt? FU-Lænd digitalt er udrullet til hele landet. 10 år er den sidste der mangler, den er i test i Middelfart aktuelt. Enkelte centre er endnu ikke aktiveret til den digitale platform. Fortsat en udfordring med den digitale platform på basisskemaerne hvor patienterne endnu ikke har givet samtykke. Der er en konflikt med GDPR-reglerne der forsøges løst i sekretariatet i Middelfart. Test forventes sommer 2020, efterår 2020 forventes udrulning nationalt. Når basisdata er løst, vil cervikalt, infektion og tumor følge efter. Forventeligt 2021-22. Efterfølgende tages op hvorvidt DanSpine kan udvides med yderligere rygkirurgiske relevante diagnoser

6) DaneSpine-årsrapport Årsrapporten er sendt ud til høring. Årsrapporten er godkendt, den lægges på hjemmesiden. Medsendes digitalt ifm. indkaldelse til årsmødet til medlemmerne. Sendes ud til relevante politiske interessenter.

7) Behandlingsråd i Danske Regioner Bestyrelsen vil følge etableringen af behandlingsrådene med interesse. Formanden for behandlingsrådet tilsendes Danespine-årsrapporten.

8) Uddannelsesplan for rygkirurger Bestyrelsen drøftede de muligheder der foreligger. I et land af DKs størrelse giver det ikke mening at lave en egen kursusrække. Tanker om at koble sig på Eurospines diplomkurser eller Spine academy i skandinavisk regi. Valideringen af det kirurgiske aspekt diskuteres. Spørgsmålet er om der skal være et numerisk bundniveau eller tidsmodul der kunne være bærende. Bestyrelsen arbejder videre med problemstillingen og afrapporterer om det foreløbige arbejde til årsmødet og vil arbejde frem mod et diskussionsoplæg til årsmødet i 2021.

9) DaRD Bestyrelsen har fået en henvendelse vedrørende en DRKS-udpeget plads i styregruppen for DaRD. Det besluttes at DRKS vil afsøge DaRD-bestyrelsens sammensætning og forespørge til de aktuelle udpegninger. MMR forfatter udkast til brevsvar fra DRKS til DaRDs formand.

10) Evt. NOMS initiativet diskuteres. Der er generel opbakning. DRKS-bestyrelsesmedlemmerne vil kigge udkastene igennem og svare retur til RBA som tegner DRKS over for NOMS.

Bilag: A) Høringer siden sidst:

1) Høring over udkast til bekendtgørelse om ikrafttræden af § 1, nr. 16, i lov om ændring af sundhedsloven og udkast til bekendtgørelse om drift m.v. af den fælles digitale infrastruktur

2) VS: Høring over udkast til ændring af bekendtgørelse om en certificeringsordning for fremmedsprogstolke på sundhedsområdet – svar LVS 18. marts kl. 10

3) Forespørgsel fra STARS* vedr. eksempler på værdifuld sundhedsforskning vha. registerdata – svar LVS

4) HØRING: Udkast til bekendtgørelse om ikrafttræden af ændringer i lov om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter

5) Høring over udkast til bekendtgørelser om sundhedsvidenskabelig forskning (herunder vedr. væsentlige helbredsmæssige fund) – at der i registerforskningsprojekter gives mulighed for at informere den registrerede om en behandlingsmulighed, hvis der i forbindelse med forskningsprojektet fremkommer oplysninger om, at den registrerede lider af en livstruende eller klart alvorlig sygdom,

6) Skabelon til opdatering af eksempelsamling om værdifuld sundhedsforskning Formål STARS* – Strategisk Alliance for Register- og Sundhedsdata udarbejdede i 2016 en eksempelsamling over værdifuld sundhedsforskning. Eksempelsamlingen ligger offentligt tilgængeligt på sundheds- og ældreministeriets hjemmeside, og den kan findes ved at klikke her : https://www.sum.dk/Sundhedsprofessionelle/Forskning/STARS-Strategisk-alliancefor-register-og-sundhedsdata.aspx

7) LVS – ”udpegning af medlem til Sundhedsstyrelsens Udvalg for Psykiatri” – dvs en person fra et somatisk speciale. Mhp. en styrkelse og øget indsat på det psykiatriske område de kommende år. Frist 25. maj 2020

Tidligere referater

2020

Referat bestyrelsesmøde 19 juni 2020

2019

Referat bestyrelsesmøde 11. december 2019

Referat bestyrelsesmøde 23. maj 2019

2018

Referat bestyrelsesmøde i DRKS 7.9.18

Referat fra bestyrelsesmøde 19. maj 2018

2017

Referat fra bestyrelsesmøde den 3. februar 2017

2016

Referat fra bestyrelsesmøde den 19. august 2016

Referat fra generalforsamling 29. april 2016

2015

Opgaver til ny bestyrelse

Referat fra møde 27. november 2015

Referat fra møde 2. september 2015