Referater

Referat af: DRKS-bestyrelsesmøde onsdag 11-12-2019 kl. 15

CFR Hellerup Hans Bekkevolds Allé 2B; 3. Sal 2900 Hellerup

Til stede: Mikkel Østerheden Andersen, Michael Nielsen, Rachid Bech-Azeddine, Mikkel Mylius Rasmussen

Afbud: Karen Højmark

Referent: Mikkel Mylius Rasmussen

  1. Godkendelse af referat fra sept. 2019 – Referatet er vedtaget uden kommentarer, man bemærker at årsmødet er ændret til d. 29. maj 2019
  2. Høringer og vejledninger siden sidst (se nedenfor) – Ingen relevante siden sidst
  3. Forespørgsel fra LVS vedr: ” Forespørgsel til selskaberne vedr. godkendelse af databehandleraftaler i forbindelse med forskningsprojekter (efter GDPR-tiden) (se følg. sider.) – Eneste relevante henvendelse: LVS har forespurgt om problemer med dataanmeldelser i de regionale datagodkendelsesorganisationer. Generelt ser bestyrelsen med bekymring på den tiltagende administrativt tunge og svært gennemskuelige proces. Spørgeskema fra LVS er tilsendt, det udfyldes.
  4. DaneSpine – noget nyt? – Det lumbale kører digitalt på 1 års follow-up. Arbejdet med digitalisering fortsætter på basisskemaerne.
  5. DRKS-årsmøde 2020 – hvor langt er vi? vedhæftet foreløbig eventuel plan – Den foreløbige plan gennemgås konstruktivt – Bestyrelsen retter henvendelse til Karen om at lave en parallel-session. Rettes praktisk hands-on. Karen tager kontakt til de lokale koordinatorer vedrørende emner
  6. Status på bestyrelsens sammensætning juni 2020 – Bestyrelsens sammensætning diskuteres. Rachid ønsker ikke genvalg.
  7. NKR – status – Arbejdet er færdiggjort. NKR publikationen mangler at komme på hjemmesiden, det arbejdes der fortsat på
  8. Evt. – Ingen punkter til drøftelse

Tidligere referater

Referat bestyrelsesmøde 11. december 2019

Referat bestyrelsesmøde i DRKS 7.9.18

Referat fra bestyrelsesmøde 19. maj 2018

Referat fra bestyrelsesmøde den 3. februar 2017

Referat fra bestyrelsesmøde den 19. august 2016

Referat fra generalforsamling 29. april 2016

Opgaver til ny bestyrelse

Referat fra møde 27. november 2015

Referat fra møde 2. september 2015