Seneste referat – Godkendt

DRKS bestyrelsesmøde torsdag dag  20.11.2020  KL  15:00

aCure Privathospital – Jægersborgvej 64-66; 2800 Kgs. Lyngby

Til sted: Michael Nielsen (MN), Mikkel Andersen (MA), Rachid Bech-Azeddine (RBA) og Mikkel Mylius Rasmussen (MMR).

Som repræsentant for Danespinesekretariatet: Karen Højmark (KH).

Referent: MMR

1) Godkendelse af referat fra juni 2020.

Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

2) Høringer og vejledninger siden sidst

Bestyrelsen fandt ingen anledning til at kommentere noget af det fremsendte.

3) DRKS årsmøde 2021

Bestyrelsen stiler mod et årsmøde d. 21. maj 2021.

RBA tager kontakt til innovationsfabrikken og mulige udstillere vedrørende datoen.

Fagligt indhold:

Michael Nielsen spørger om Cody Bunger vil holde foredrag om ”Mit liv som rygkirurg”.

Tiltrædelsesforelæsning fra Mikkel Andersen: ”Systematisk dataregistrering”.

Emne: ”Kirurgisk behandling af rygsmerter”.

Thomas Kjær forespørges om han vil holde oplæg om kirurgisk behandling af rygsmerter af MN. MMR spørger Carsten Bjarkam om han vil holde oplæg om samme.

Parallelsessionen om DaneSpine skilles ud fra årsmødet og holdes som et selvstændigt møde.

Det besluttes at der samles op pr. mail. omkring årsskiftet.

4) Lumbale- og cervicale diskusproteser.

Bestyrelsen noterer SSTs svar ikke giver nogen ændringer i håndteringen af diskusproteser i Danmark.

5) Bestyrelsens sammensætning 2021.

RBA meddeler at han ønsker at udtræde af bestyrelsen.

MMR stiller sig til rådighed til formandsvalget.

MA og MN stiller sig til rådighed for genvalg.

Bestyrelsen vil opfordre medlemmer til at møde og engagere sig i arbejdet for at sikre en funktionsdygtig bestyrelse.

6) Status Danespine

KH orienterede. Præ-lændeskemaet har været i gang i nogle få uger fra Middelfart. Udrulning i 2021.

Stadig flere afdelinger der ikke er oppe at køre digitalt med opfølgningsskemaerne.

RBA gennemgik status på indbetalingerne fra de deltagende afdelinger.

Brug af nationale data:

Man må overveje en vedtægtsændring ifm.. godkendelse af nationale dataprojekter hvor det er bestyrelsens opfattelse at der skal indhentes samtykke fra involverede afdelinger.

7) DaRD – Berit Schiøttz-Christensen

MMR fremlagde status på arbejdet med databasen.

8) Evt.

Mikkel Andersen fremlægger muligheden for samarbejde med medicinalfirmaer omkring Danespine-data mod et passende vederlag. Drøftelserne vil pågå og tages op i mere konkret form ved en henvendelse.

Tidligere referater

2020

Referat bestyrelsesmøde 19 juni 2020

2019

Referat bestyrelsesmøde 11. december 2019

Referat bestyrelsesmøde 23. maj 2019

2018

Referat bestyrelsesmøde i DRKS 7.9.18

Referat fra bestyrelsesmøde 19. maj 2018

2017

Referat fra bestyrelsesmøde den 3. februar 2017

2016

Referat fra bestyrelsesmøde den 19. august 2016

Referat fra generalforsamling 29. april 2016

2015

Opgaver til ny bestyrelse

Referat fra møde 27. november 2015

Referat fra møde 2. september 2015