Referater

REFERAT AF
RYGKIRURGISK SELSKABS GENERALFORSAMLING d 7. SEPTEMBER 2018

Tilstede: Michael Nielsen (MN), Rachid Bech-Azeddine RBA), Mikkel Andersen (MA). Afbud: Mikkel Mylius Rasmussen .

Ad 2.
Referat fra 24.5.2018 blev godkendt.

Ad 3.
Tilfredshed med sidste års årsmøde. Gode Case`s der medførte gode og givende diskussioner. Vigtigt problemstillingen præsenteres som forskellige tilgange til samme problem. (ikke neuro versus orto)

Mange besøgende ved standende, nok pga opfordringer fra arrangørerne.

OK med DaneSpine-parallelsessionen. Det vurderes på bestyrelsesmødet i dec. om der igen i 2019 skal arrangeres en parallelsession. Vigtigt at holde fokus på DaneSpine.

Ad 4.

Enighed om det er fint hvis MN skimmer meddelelser fra LVS og videresender relevant info til de øvrige medlemmer.

MN orienterer fra informationsmøde om moms regler i forbindelse med årsmøder. DRKS skal momsregistreres. RBA kender reglerne og arbejder videre med at momsregistrere DRKS.

MN orienterede om retningslinjer fra etisk nævn for lægemiddelindustrien.

MA og Karen Højmark arbejder videre med at afklare og præcisere forskel på salg af standplads, sponsorater, hvad DRKS må bruge eventuelt overskud til mm. Herunder afklare om DRKS må modtage sponsorater/donationer, der må anvendes til ex. køb af akademisk medarbejder, der kan skrive x- antal artikler på DaneSpine landstal.( selvfølgelig med en fra hver data-leverende matrikel, som medforfatter, hvis Vancouver reglerne i øvrigt overholdes). Der undersøges desuden muligheden for at søge midler til en pressemedarbejder, samt hvad der administrativt kræves i de to tilfælde.

RBA tager kontakt til et selskab tilsvarende DRKS, der har en pressemedarbejder og hører om erfaringer og muligheder. MN får inspiration hos en kommunikationsmedarbejder.

Der stiles efter på næste generalforsamling ( i maj 19) at have et forslag til fremlæggelse. (Set-UP og budget)

Brev fra Nicklas Tønnevold med ønske om at styrke undervisningen i speciallægeforløbet. MN har svaret, vi afventer den nye målbeskrivelse færdiggøres.

Snak om det hensigtsmæssige i evt at sammenlægge undervisningen indenfor rygspecifikt speciallægekursus for neurokir og ortopæd. RBA og MN spørger i de respektive specialeselskaber.

Ad 5.
DaneSpine: Online implementeringen kører planmæssigt og følger tidsplanen. Svarprocenten falder efter skemaerne kommer i E-boks. Den problematik kigges på når teknikken virker fuldt.  Der arbejdes på at flytte ”hosting” af databasen fra dxc til regionssyd, da det vil lette arbejdsgangene markant. Prisen forventes uændret. DOS og DaneSpine: MN nævner DaneSpine på DOS ryginteressegruppemøde for at holde fokus.

Ad 6.
Næste årsmøde afholdes igen på Innovationsfabrikken i Kolding. Camilla (sekr. I Middelfart) vil gerne stå for bookning, tilmelding, sponsorkontakt mm.

Der er 3 mulige datoer i maj: (prioriteret) 24.5 eller 29.5 eller 16.5.

Emne:

  • Degenerative lidelser i lænden. Degenerativ scoliose/degenerativ listese
  • Vertebroplastik behandling af osteoporotiske frakturer.

Gæsteforelæsere:

Michael kontakter Michael Rud Lassen samt spørger Mikkel Mylius om forslag, til en der opererer med minimal invasiv teknik.

Vertebroplastik: Mikkel spørger Rikke Roussing.

Øvrige program:

Free papaers skal være 8 min. og 2 min til diskussion.

MN laver tidsskema.

RBA sender tidligere sponsor-oplysninger(incl. Breve og kontrakter) til Camilla, som kan merge dem med sponsorlisten fra NSDS, og tage kontakt til sponsorer.

Det besluttes at priserne for stadepladser bibeholdes i 2019. Inden der kan ændres skal regler om regnskab, budget og moms afklares helt. Se pkt 4

Pga tidligere lav deltagelse skal generalforsamlingen programsættes lige før frokost.

Ad 7

EUSSAB: DRKS ønsker ingen stand.

Ad 8.

Næste møde den 11. eller 18. dec. MN beslutter tid og sted.

Ad 9.

– LVS efterlyser forskning der har ændret klinisk behandling. Ingen forslag.

– MN ændrer repræsentantskabsmedlem i LVS fra RBA til MN

– dagsordenspunkt til næste gang: Bestyrelsens sammensætning.

– Hjemmeside opdatering: Fremover hjælper Camilla (sekretær i Middelfart) med at opdatere hjemmesiden. Alle bestyrelsesmedlemmer har stadig adgang og kan lægge nyheder mm op, Camilla kan sørge for opdatering af datoer, ref. mv. MN og RBA sender tidligere ref. Camilla.Gantzhorn.Jorgensen@rsyd.dk tilbage til febr. 2017, så Camilla kan lægge det på hjemmesiden.

Referent: Karen Højmark

Tidligere referater:

Referat fra bestyrelsesmøde 19. maj 2018

Referat fra bestyrelsesmøde den 3. februar 2017

Referat fra bestyrelsesmøde den 19. august 2016

Referat fra generalforsamling 29. april 2016

Opgaver til ny bestyrelse

Referat fra møde 27. november 2015

Referat fra møde 2. september 2015