Datas vej til databasen

Nedenstående er en beskrivelse af arbejdsgangene på Middelfart Sygehus, Rygkirurgisk Sektor.
Vi bringer gerne andre eksempler på arbejdsgange…

—————————————————————————————–

Patienten bookes til operation.

Sygeplejersken skriver operationsdato og diagnose på labelark og lægger det til DaneSpine sekretær.

DaneSpine sekretær:
• Opretter patienten i DaneSpine med navn og cpr + dato i operationsformular
• Skriver navn, cpr + adresse i excelark (for at kunne styre hvem der har fået tilsendt + for at kunne flette navne og adresser, når skemaer til follow-up skal sendes ud)
• Sender det præoperative skema til patienten.
• For overskuelighedens skyld, har de udprintede skemaer forskelligfarvede forsider afhængig af hvilken diagnosegruppe det er og om det er præ, post 1 år, post 2 år osv. (se evt. eksempel på farvede spørgeskemaforsider).

Personalet på sengeafdelingen:
• Tager imod skemaet ved indlæggelsen og lægger i skuffe til DaneSpine sekretær

DaneSpine sekretær:
• Tjekker datakvaliteten og spørger evt. ind til mangler.
• Opfordrer patienter, der ikke har afleveret, til at sende/udfylde nyt
• Når patienten er opereret og udskrevet, tastes data i DaneSpine (VAS måles med lineal og tastes på 0 til 100 skala)
• Udskrivningsdato udfyldes.
• Tjekker at lægerne har udfyldt OP-formular (også mhp. ”forreste og bagerste implantat i lænderygdiagnosegruppen). Hvis ikke, bliver de bedt om det.
• Tjekker epikrisen for komplikationer, der skal registreres i operationsformularen, markerer med flueben i feltet: formularen er klar og trykker spara.
• Pt flyttes i lokalt excelark til nyt faneblad (1 års opfølgning), hvorfra breve med 1 års opfølgning sendes ud til de patienter, som ikke får elektronisk opfølgning. Tilsvarende for de følgende opfølgninger. 1 ark til hver gang (se evt. skærmprint af excel som styringsredskab)
• Ca. hver 14. dag sendes opfølgningsskemaer og svarkuverter ud til de patienter, der ikke får elektronisk opfølgning. Patienter findes ud fra opfølgningslisten i DaneSpine (se vejledning omkring opfølgningsliste)