Seneste referat – Godkendt


DRKS-bestyrelsesmøde den 28. april 2022; Kl 18:00 – 20:00

Restaurant Valdemar Kolding

Tilstede: Mikkel Mylius Rasmussen, Mikkel Ø. Andersen, Viola Olesen og Michael Nielsen

Referent: Michael Nielsen

  • Referat fra sidst godkendt.
  • Kassereren (Viola) kan nu tilgå alle konti i banken så samlet set er kassererskifte i mål og selskabet har en ok økonomi. Vi har desværre ikke modtaget det endelige regnskab tilbage fra revisoren selvom materialet var leveret til tiden. Vi blev i bestyrelsen enige om at de overordnede tal præsenteres til generalforsamlingen med besked om at det endelige regnskab når det er klar, vil blive rundsendt til medlemmerne. Der vil være en kort høringsfrist og med efterfølgende godkendelse. Vi havde en generel diskussion om muligheden for at ikke medlemmer af DRKS der ønsker at deltage i årsmødet skal betale for at deltage. Emnet vil blive taget op under formandens beretning til evt. afstemning under generalforsamlingen.
  • Plan og program for årsmødet 2022 blev gennemgået punkt for punkt. Den ene af de tilmeldte Ph.d. Præsentationer Stine Brogaard må udgå pga. sygdom. Gæsteforelæser er på plads og alle de øvrige indslag er klar.
  • Generalforsamlingen på plads – der er flere der har tilkendegivet interesse i at stille op til bestyrelsesposten.
  • Status på DaneSpine. Det nye modul: ” Fraktur og medullær skade ” er nu færdiglavet via Århus NK og er klar til at blive lagt ind og aktiveret. Næste modul ” intraspinale tumorer” følger.  Sammenligningsværktøj er ikke plads endnu – vi afventer endelig tilbagemelding fra S. Eiskjær – vel vidende at emnet vil kræve en gennemgående aftale med datalogerne i Reg. Midt. Den endelige beslutning ligger i styregruppen for DaneSpine.
  • Der er fremlagt et tilbud fra Lægeforeningen vedr. sekretariatsbistand – Bestyrelsen konklusion er at prisen er for høj og den type hjælp er ikke absolut nødvendig. Afslås.
  • Hjemmesiden – skal den opdateres gøres mere bruger inddragende- skal DRKS have en SoMe sekretær en Twitter side en FB / LinkedIn profil? Vi diskuterede hvilken platform der ville være bedst egnet og om det i det hele taget er relevant for et selskab som DRKS at have en sådan profil. Det blev besluttet at fremlægge emnet til generalforsamlingen til en bredere diskussion.
  • Underudvalg i DRKS. Der var enighed om at kollegialitetsudvalget skal opløses – da det ikke har hold møder eller været aktivt i de seneste 10 år mindst. Sammensætningen i DaneSpine styregruppen blev diskuteret – alle medlemmer har siddet mindst 10 år og det blev besluttet fra bestyrelsens side at styregruppen selv vil tage initiativ til en gradvis fornyelse og et generationsskifte mhp. en stabil fremtid for databasen. Styregruppen vil planlægge et møde mhp. dette efter sommerferien 22.
  • Under eventuelt blev det diskuteret om der skulle oprettes et uddannelsesudvalg mhp. planlægning og synliggørelse af fremtidens rygkirurgiske uddannelse og behov. Anbefalingen blev et udvalg sammensat af repræsentanter fra både universitetsafdelinger, regionshospitalerne samt den private sektor. Punktet vil blive taget op på generalforsamlingen.

Michael Nielsen

Referat bestyrelsesmøde  28. april 2022


Tidligere referater

2022

Referat bestyrelsesmøde 7. januar 2022

2021

Referat bestyrelsesmøde 28. oktober 2021

Referat af DRKS generalforsamling oktober 2021

Referat bestyrelsesmøde 20. maj 2021

2020

Referat bestyrelsesmøde 20. november 2020

Referat bestyrelsesmøde 19 juni 2020

2019

Referat bestyrelsesmøde 11. december 2019

Referat af DRKS generalforsamling 24. maj 2019

Referat bestyrelsesmøde 23. maj 2019

2018

Referat bestyrelsesmøde i DRKS 7.9.18

Referat fra bestyrelsesmøde 19. maj 2018

2017

Referat fra bestyrelsesmøde den 3. februar 2017

2016

Referat fra bestyrelsesmøde den 19. august 2016

Referat fra generalforsamling 29. april 2016

2015

Opgaver til ny bestyrelse

Referat fra møde 27. november 2015

Referat fra møde 2. september 2015